Семейно право

Семейното право регулира правата и отношенията основани на брак, попечителство и настойничество, осиновяване, родство. Основните закони, които следва тази категория право са Конституцията на Република България и Семейния кодекс от 2009 г.


Адвокат Попова и адвокат Петрова разполагат с дългогодишен опит в сферата на семейното право, особено в най – често срещаните казуси като:

 • развод по взаимно съгласие;
 • развод по общия исков ред;
 • разтрогване на бракове сключени между български и чуждестранен гражданин;
 • разтрогване на бракове между български граждани от чуждестранен съд;
 • вещно – правни искове за собственост след развода;
 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • искове за издръжка, за увеличение на издръжка;
 • събиране на издръжката чрез съдебен изпълнител;
 • спорове свързани с упражняването на родителски права;
 • режим на контакти на детето с бабата и дядото;
 • искове за режим на родителски права;
 • искове за режим на лични отношения;
 • искове за местоживеене на дете;
 • спор при пътуване на дете в чужбина;
 • осиновяване;
 • настойничество и попечителство;
 • установяване на произход на дете, оспорване на бащинство, припознаване;
 • сключване на брачен договор (преди или по време на брака);
 • промяна на име;
 • производства за налагане на мерки за защита срещу домашно насилие и издаване на заповед за защита (ограничителна заповед);
 • производства по закона за закрила на детето;
 • обявяване на отсъстващ (безизвестно изчезнал);
 • обявяване на смърт на отсъстващ (безизвестно изчезнал);
За съжаление разводът е една от най-популярните правни услуги в страната.

Развод

Разводите биват основно две категории:


Развод по взаимно съгласие – в този случай вие и вашият брачен партньор трябва да уредите отношенията, правата и задълженията си като постигнете споразумение, удовлетворяващо и двете страни. Подобно споразумение може да бъде сключено преди образуване на делото за развод или по време на делото. Споразумението има за цел да разреши следните въпроси:

 • Коя от двете страни ще се грижи за отглеждането и възпитанието на децата или детето? Как ще се разпредели времето за упражняване на родителските права?
 • Какъв да бъде размерът на издръжката за децата или детето?
 • Коя страна ще ползва семейното жилище след прекратяване на брака?
 • Ще има ли промяна на фамилното име след осъществяване на развода?

Освен посочените въпроси, споразумението може да уреди и други аспекти на следбрачните права и задължения. При развод по взаимно съгласие е необходимо ползването на адвокат, за да изготви споразумение, което да бъде одобрено от съда и да защитава максимално интересите на страните. Адвокатът също оказва и съдействие при всички процедури в съда при всеки един етап от процеса при развод по взаимно съгласие.

Развод по исков ред – в този случай вие може да образувате бракоразводно дело без съгласието на другия съпруг. Вие трябва да изложите пред съда неопровержими доказателства, че бракът ви трябва да бъде прекратен. Съветите на адвокатите от кантора „Попова и Петрова” биха ви помогнали значително при подбора на фактите, които да послужат за основание за развод. Нещо повече, благодарение на техния опит вие ще сте сигурни, че вашият иск ще е правилно оформен и ще съдържа необходимите аргументи да ви осигури по-добри позиции при бракоразводното дело.

Разлика между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред

Разводът по взаимно съгласие се основава на споразумение, чрез което двете страни сами определят правата и задълженията си. При разводът по исков ред обаче, съдът решава вместо съпрузите последиците от прекратяването на брака. Съдът също следва да се произнесе по въпроса: “Кой от двамата съпрузи е виновен за разпадането на брака“. Определянето на вината е важно дотолкова, че виновният съпруг поема разноските по делото. Ако двете страни желаят, определянето на вината може да отпадне. Важно е да се отбележи, че и при двете категории разводи се дължи издръжка на непълнолетните деца. Освен това и при развода по взаимно съгласие и при развод по общия исков ред, производството се развива пред съда и приключва с решение на съда. Имайте в предвид, че при развода по взаимно съгласие времето за приключване на делото е значително по – кратко и страните сами определят последиците от прекратяването от брака.

Как да спечелите бракоразводно дело?

Всеки случай на развод е специфичен, затова е най – добре да се консултирате с адвокат, който да ви помогне в този неприятен момент от живота. Опитният юрист знае как да изтъкне подходящите аргументи във ваша ползва, за да извлечете максимума от дадения казус. В тази връзка, юристите от адвокатска кантората “Попова и Петрова” могат да ви дадат правилните насоки при вземане на важни решения, да ви спестят време и разходи, и в крайна сметка да приключите успешно бракоразводното дело. Затова не се колебайте да потърсите тяхната помощ или просто да зададете вашите въпроси като се свържете с тях на телефон – 0899 096 411.