Наследствено право

Наследственото право разглежда правоотношенията, възникващи вследствие на смъртта на лице, както и разпределянето на имуществото на това лице. Наследствено – правните казуси, които са широко застъпени в практиката на адвокат Попова и адвокат Петрова са:

  • приемане на наследство;
  • отказ от наследство;
  • делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна;
  • изготвяне на завещания;
  • дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
  • оспорване на завещания и други;

Отказ от наследство

Когато едно лице почине, то наследниците получават както активите така и задълженията на починалия. До отказ от наследство в повечето случаи се прибягва, когато задлъжнялостта на починалото лице надхвърля стойността на наследеното имущество. Важно е да знаете, че може да се откажете от наследство само и единствено, ако вече не сте го приели. За да избегнете неприятностите, да спестите време и да разберете дали отказът от наследство е наистина финансово оправдан е препоръчително да се консултирате с юрист. Благодарение на опита и професионализма си, адвокат Попова и адвокат Петрова ще ви предложат най-оптималния вариант да преодолеете всички рискове, свързани с тази категория правни казуси.

Приемане на наследство

Освен да откажете наследство, вие също може да го приемете. Това на практика означава, че вие се съгласявате да поемете правата и задълженията на починалото лице. Никога не бързайте да приемате наследство, защото преди това трябва да се съобразите с ограниченията на закона. В случай, че решите да приемете наследството, законът ви задължава да поемете абсолютно всички права и задължения, които починалото лице ви е завещало. Съществуват и други правни усложнения, свързани с този казус, водещи до негативни последствия. Очевидно при подобни случаи опитът на квалифициран юрист ще ви е от съществена полза. Адвокатите от кантора „Попова и Петрова” могат да се ангажират с всички важни моменти, свързани с отреденото ви наследство. По този начин вие ще придобиете реална преценка за правата, имуществото и задълженият, които покойникът ви е оставил.

Делба на наследство

Когато наследниците са повече от един, може да се наложи да се пристъпи към делба на наследството. Делбата може да е съдебна (при възникнал спор относно наследствено имущество) или извънсъдебна при липса на спор между наследниците. Най-често срещани са случаите на спорове, свързани с наследени имоти. Сложността на подобни казуси е огромна, но те изобилстват в практиката на адвокат Попова и адвокат Петрова. Именно техният опит ще им помогне при осъществяването на всички процесуални действия пред съда в случай на съдебната делба. Те също така, ще приложат знанията си и при подготовката и извършването на извънсъдебна делба. Нещо повече, благодарение на натрупаното им познание, вие ще получите правилните насоки при вземането на решения и най-важното – интересите ви ще бъдат правилно аргументирани пред съда. За да получите съвет, свързан с подялбата, приемането или отказването на наследство, просто наберете телефон – 0899 096 411.