Адвокатска кантора „Попова и Петрова” – доказаните адвокати във Варна

Базираната във Варна, адвокатска кантора „Попова и Петрова” разполага с богата практическа база в сферата на правото, както на местно, така и на национално ниво. Ако се нуждаете от добър адвокат във Варна, не се колебайте да се възползвате от тяхната компетенция. Основните услуги, които кантората предоставя са:

 • юридически консултации;
 • правна защита и съдействие;
 • процесуално представителство пред съдилищата и администрацията на местни и чуждестранни физически и юридически лица;

Кантората има опит в различни области на правото, като основният фокус на специализация са гражданско, търговско, облигационно, вещно, семейно, наследствено, застрахователно, данъчно, корпоративно, банково и административно право. Юристите на адвокатска кантора „Попова и Петрова” притежават необходимите умения и квалификация, за да предоставят качествена правна помощ както на български така и на чуждестранни граждани, независимо дали става въпрос за физически или юридически лица.

Доверете се на добър адвокат за решаването на вашия казус

Благодарение на доброто познаване на закона и големия брой успешно приключени дела, адвокатска кантора „Попова и Петрова” може да ви предложи помощ при различни правни казуси като:

 • Разводи, изготвяне на брачни договори, съдебни дела за издръжка, родителски права върху децата, дела за разрешение от съда за пътуване на дете в чужбина с единия родител, дела за промяна на име.
 • Регистрация на фирма, прехвърляне, закриване, регистрация по ДДС, осъществяване на сливания и вливания, продажба на предприятие, продажба на дружествени дялове, продажба на акции, смяна на съдружници, смяна на управител и прокурист, на директор, ликвидация, заличаване, защита при извършване на ревизии и данъчни проверки, промяна в обстоятелствата на вече съществуващи фирми. Може да се възползвате и от опцията за абонаментно правно обслужване, която ще гарантира спокойствието на вашия бизнес.
 • Съдействие при сделки с имоти – покупка, прехвърляне, дарение на имоти, изготвяне на административни справки и справки за тежести на недвижими имоти, изготвяне на договори, изготвяне на нотариални актове. Не забравяйте, че консултацията с адвокат може да ви спести редица главоболия, когато решите да закупувате ново жилище.
 • Изготвяне на ценни книги, запис на заповед, съдействие при арбитражи, обявяване и водене на производство по несъстоятелност.
 • Отказ от наследство, приемане на наследство, съдебна и извънсъдебна делба на наследство, изготвяне на завещания.
 • Защита срещу образувани изпълнителни дела, завеждане и водене на изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители.
 • Отмяна на заповеди, възстановяване на работа, обезщетение при загуба на работа.
 • Правна помощ при застрахователни обезщетения, обезщетение при ПТП, искове срещу застрахователи, защита срещу искове на застрахователи.
 • Консултации и дела в сферата на банковото право. Правни консултации свързани със страни – длъжници и поръчители по банкови кредити, гаранции и банкови операции.
 • Дела срещу банки, банкови и финансови институции, защита по дела заведени от банки, банкови и финансови институции.
 • Право на строеж, незаконно строителство, делба на имот, право на ползване.
 • Дела срещу държавата, дела срещу общини и общински администрации, дела за обезщетение от нищожни и незаконосъобразни актове на държавната или общинската администрации, дела против дружества монополисти.

Адвокатската кантора във Варна с опит в облигационното, данъчното и административното право

По отношение на административното право, кантората може да ви окаже съдействие при:

 • обжалване на наказателни постановления за наложени глоби и имуществени санкции от страна на различни институции като КАТ, МВР, РДНСК, РЗИ, НАП, Митници, Инспекция по труда, общински органи;
 • изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление предо административен ред и по съдебен ред;
 • процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление и други;

Облигационното право също е неизменна част от практиката на адвокатска кантора “Попова и Петрова”. Не са редки случаите на оказване на правна помощ при съставяне и разваляне на договори, недействителност, защита при договорни отношения, неоснователно обогатяване, непозволено увреждане, обезщетения при пътнотранспортни произшествия, злополуки и други. В обхвата на адвокатската кантора попадат и казуси, свързани с данъчното право. Такива са например обжалванията на ревизионни актове и наказателни постановления по административен ред и пред съдебни инстанции.

Как да се свържете с утвърден адвокат във Варна

Добрата репутация на професионалистите от адвокатска кантора „Попова и Петрова” е изградена върху дългогодишен усърден труд и висок процент на успешно приключени дела. За да се възползвате от услугите им, просто наберете – 0899 096 411. Заповядайте и в офиса на кантората в град Варна на улица ”Велико Христов” 15 всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа с предварително уговорен час. Не се колебайте да използвате и контактната форма на сайта, за да отправите вашите питания.